Menu

(+48) 731 906 908 biuro@mardrukopakowania.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie stanowią zasady, na podstawie i zgodnie z którymi MarDruk Opakowania sp. z o.o. sp.k. (dalej zwany: “Dostawcą”) sprzedaje lub dostarcza oferowane przez siebie produkty lub świadczy usługi osobom nie będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej zwanymi: “Zamawiającymi”). Warunki sprzedaży i dostawy określone w niniejszym dokumencie (dalej zwane: “Ogólnymi Warunkami” lub “O.W.”) mają zastosowanie w każdym przypadku, w którym Dostawca sprzedaje lub dostarcza Zamawiającemu towary lub wykonuje usługi, chyba że ich stosowanie zostanie wyraźnie wyłączone w całości lub w części w pisemnej umowie wiążącej strony. Stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków nie może być wyłączone lub ograniczone postanowieniami ogólnych warunków zakupu lub innych wzorców, którymi posługuje się Zamawiający.
 2. Ilekroć Ogólne Warunki posługują się pojęciem: “Towary” – należy przez to rozumieć wszystkie lub jakąkolwiek część dostarczonych lub wykonanych przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego materiałów, produktów bądź usług, “Umowa” – należy przez to rozumieć każdą i jakąkolwiek umowę wiążącą Dostawcę i Zamawiającego, na mocy której Dostawca zobowiązany jest sprzedać łub dostarczać Towary, “Zamówienie” – należy przez to rozumieć każde oświadczenie Zamawiającego obejmujące wolę nabycia od Dostawcy Towarów.
 3. Ogólne Warunki obowiązują w odniesieniu do Umów, przy których zawarciu je doręczono w jakikolwiek sposób, w szczególności wraz z ofertą, przyjęciem oferty, potwierdzeniem zamówienia, fakturą lub odrębnie. Ogóle Warunki obowiązują także w odniesieniu do wszelkich Umów, które zostaną w przyszłości zawarte z Zamawiającym, któremu uprzednio doręczono O.W. przy zawieraniu i realizacji innej Umowy, choćby przy zawieraniu kolejnych Umów nie zostały powtórnie doręczone.

2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego przyjęcia oferty (pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji), bądź z chwilą podpisania przez działających za Dostawcę i Zamawiającego odrębnego dokumentu umowy w formie pisemnej.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, prospekty, katalogi i inne materiały informacyjne stosowane przez Dostawcę nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66 Kodeksu cywilnego, ani też zapewnienia co do właściwości Towarów. Należy je traktować w każdym przypadku jako zaproszenie do składania ofert, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika co innego.
 3. Odpowiedź Zamawiającego na ofertę Dostawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istotnie treści oferty nie poczytuje się za jej przyjęcie, lecz za nową ofertę. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia nowej oferty przez Dostawcę.
 4. Odpowiedzialność z tytułu tkwiących w projekcie (w treści i formie dostarczonych plików) wad prawnych ponosi Zamawiający. Złożenie zamówienia równoznaczne jest ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia, że posiada on prawo do powielania przesłanych materiałów.

3. POCHODZENIE TOWARÓW

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo dostarczenia towarów wyprodukowanych przez siebie lub analogicznych, pochodzących z innych źródeł.

4. CENA

 1. Wszelkie podawane przez Dostawcę w umowach, ofertach, prospektach, katalogach, potwierdzeniach zamówień itp. ceny lub stawki należy rozumieć jako ceny netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Cena wskazana w potwierdzeniu Zamówienia (przyjęciu oferty) obowiązuje jedynie w odniesieniu do tego jednostkowego zamówienia (oferty) i nie ma zastosowania do zamówień (ofert) następnych.
 3. Kalkulacja cen odbywa się przy założeniu stabilnych stosunków gospodarczych. Jeżeli w okresie między zawarciem Umowy a terminem jej wykonania w sposób znaczący (istotny) wzrosną koszty realizacji świadczenia (ceny surowców, koszty pracy, koszty produkcji, wysokość podatków itp.) dostawca jest uprawniony według własnego wyboru do zmiany ceny uwzględniającej zmianę stosunków lub do odstąpienia od Umowy w ciągu tygodnia od ujawnienia się takich okoliczności. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o zmianie ceny Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował on nową cenę. Zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego co do zmiany ceny uprawnia Dostawcę do rozwiązania bądź odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni licząc od doręczenia sprzeciwu.

5. REALIZACJA UMÓW

 1. Nie stanowi nienależytego wykonania Umowy dostarczenie przez Dostawcę Towarów z nadwyżką lub niedoborem ich ilości (wagi, objętości itp.), jeżeli różnica ta nie przekracza o więcej niż 20 % wielkości określonej w Umowie (Zamówieniu). W takich przypadkach Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za ilość Towarów faktycznie dostarczoną. Podstawą dla określenia ilości dostarczonego towaru jest pomiar przeprowadzony przez Dostawcę.
 2. Termin dostawy określony w Umowie ma charakter instrukcyjny i zobowiązuje Dostawcę do podjęcia starań dla wykonania świadczenia w tym terminie lub możliwie doń zbliżonym. W przypadku gdy nie określono terminów dostawy, będzie ona realizowana stosownie do możliwości Dostawcy i dostępności Towarów. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że realizacja Umowy w przewidzianym terminie jest niemożliwa bądź utrudniona, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, wskazując nowy termin wykonania świadczenia.
 3. Jeżeli w Umowie przewidziano, iż wykonanie świadczenia przez Dostawcę ma być poprzedzone spełnieniem określonych warunków przez Zamawiającego, w tym ustanowieniem zabezpieczeń płatności, uzgodniony termin świadczenia Dostawcy przedłuża się o okres opóźnienia w spełnieniu ww. warunków, bądź rozpoczyna bieg po spełnieniu przez Zamawiającego takich warunków w przypadku, gdy nie oznaczono terminu ich spełnienia.
 4. Zamawiający zobowiązany jest zbadać Towary, w tym pod względem ich ilości i jakości, przy ich wydaniu. Wystąpienie braków ilościowych i wad jakościowych powinno być stwierdzone przez Zamawiającego w dokumencie potwierdzającym wydanie Towarów. O wystąpieniu ukrytych wad jakościowych Zamawiający winien powiadomić Dostawcę w ciągu dwóch dni od ich ujawnienia. Naruszenie powyższych obowiązków skutkuje utratą roszczeń Zamawiającego z tytułu wad i braków Towarów.
 5. Dostawca ma prawo do otrzymania zapłaty uzgodnionej ceny za wykonanie umowy i dostawę . Niedopełnienie warunków umowy przez Zamawiającego, a zwłaszcza nieterminowy odbiór Towarów z magazynu Dostawcy, odmowa przyjęcia dostarczonych zgodnie z umową Towarów lub rezygnacja z przyjętego do realizacji lub zrealizowanego zamówienia nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty uzgodnionej ceny.

6. SIŁA WYŻSZA

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak dostawy lub opóźnienie w dostawie wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z przeszkód zewnętrznych i niezawinionych przez Dostawcę, a w szczególności będących konsekwencją: pożarów, powodzi, wypadków, eksplozji, wybuchów nuklearnych, trzęsień ziemi, burz, epidemii, awarii sprzętu lub maszyn, awarii systemów IT, sabotażu, strajków lub innych zakłóceń pracy, działań lub zaniedbań jakiejkolwiek władzy publicznej, brakiem lub wstrzymaniem dostaw energii, wody, surowców, materiałów do produkcji. Jeżeli przeszkoda wywołuje opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 30 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

7. PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za Towary zostanie dokonana przez Zamawiającego, zgodnie z umówionym terminem płatności, przy czym Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia z roszczenia o zapłatę za Towary wzajemnego roszczenia przysługującego mu wobec Dostawcy, w szczególności roszczenia związanego ze zgłoszeniem reklamacyjnym, rozpatrzenie którego odbywa się odrębnym trybem i jest przedmiotem odrębnych rozliczeń.
 2. Dostawca ma prawo pobrania odsetek od jakiejkolwiek zaległej lub opóźnionej płatności w wysokości określonej prawem polskim.
 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze lub w inny sposób zakomunikowany Zamawiającemu.
 4. Choćby przy zawarciu Umowy przewidziano inaczej Dostawca może zażądać od Zamawiającego przedpłaty za Towary lub ustanowienia zabezpieczenia zapłaty za Towary, w przypadku gdyby po zawarciu Umowy sytuacja ekonomiczna (finansowa) Zamawiającego uległa w ocenie Dostawcy istotnemu pogorszeniu, bądź zaistniała inna okoliczność zwiększająca w ocenie Dostawcy ryzyko braku terminowej zapłaty za Towary. Do czasu dokonania przedpłaty lub ustanowienia zabezpieczenia Dostawca może wstrzymać się z własnymi świadczeniami.
 5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z płatnością ceny za Towary lub jej części lub w przypadku złożenia w’niosku o wszczęcie wobec Zamawiającego postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego (lub jakiejkolwiek podobnego postępowania na mocy jakiejkolwiek jurysdykcji). Dostawca uprawniony jest wstrzymać się z wykonywaniem własnych świadczeń, w tym zawiesić dostawę Towarów, choćby realizowaną na podstawie innej Umowy, niż ta z którą związane jest opóźnienie Zamawiającego, jak również może odstąpić od zawartej już Umowy.
 6. W przypadku Umów, w których przewidziano odroczoną płatność za Towary (kredyt kupiecki) Dostawca zastrzega sobie prawo jednostronnego określenia limitu wartościowego kredytu. Dostawca jest przy tym uprawniony do jednostronnej zmiany tego limitu w przypadkach, o których mowa w punkcie 3). O przyznanym limicie i jego zmianach Dostawca zawiadamia Zamawiającego. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytu kupieckiego Dostawca może, według swojego własnego uznania, bez konieczności odrębnego zawiadomienia o tym Zamawiającego, wstrzymać realizację dalszych Zamówień, bądź Zamówienia, którego wykonanie powodowałoby przekroczenie przyznanego limitu.

8. PRZENOSZENIE WŁASNOŚCI

 1. Własność Towarów przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą dokonania pełnej zapłaty za Towary, wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie. W okresie od dnia dostawy Towarów do dnia dokonania ww. zapłaty. Zamawiający będzie w posiadaniu (na własny koszt i ryzyko) Towarów jako posiadacz zależny. W okresie tym Zamawiający obowiązany jest ubezpieczyć Towary od wszelkich ryzyk na ich całkowitą wartość odtworzeniową brutto. W okresie tym Zamawiający ma prawo do używania Towarów. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Dostawcy Towarów w przypadku gdy popadł w opóźnienie z zapłatą, a na żądanie Dostawcy – w przypadkach określonych w punkcie VI.3. Na te przypadki Zamawiający upoważnia nieodwołalnie Dostawcę do fizycznego objęcia posiadania Towarów, których własność nie przeszła na Zamawiającego, w tym do wstępu w tym celu na teren siedziby (zakładu) Zamawiającego.
 2. Zamawiający niniejszym przenosi na Dostawcę wierzytelności wynikające z ewentualnej sprzedaży Towarów przez Zamawiającego dokonanej, mimo zastrzeżenia ich własności na rzecz Dostawcy w kwocie równej zafakturowanej cenie danych Towarów.
 3. Na żądanie Dostawcy, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Dostawcy w stosunku do Zamawiającego, które mogłyby powstać w związku ze sprzedażą Towarów, Zamawiający wystawi weksel (in blanco) lub ustanowi inną formę zabezpieczenia – według wyboru i uznania Dostawcy, oraz zobowiązany jest przedłożyć ją Dostawcy przed wykonaniem dostawy Towarów.

9. GWARANCJA I WARUNKI REKLAMACYJNE FOLII I OPAKOWAŃ FOLIOWYCH

 1. Firma MarDruk sp. z o.o. sp. k. udziela gwarancji jakościowych dla folii opakowaniowych oraz gotowych opakowań foliowych (z nadrukiem nawierzchniowym, rewersowym, laminatów) na okres 6 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja obejmuje trwałość laminatu,  nadruku (za wyjątkiem folii/opakowań narażonych na długotrwały i bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi) oraz zgrzewalność folii.

 

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez firmę MarDruk sp. z o.o. sp. k. jest przedstawienie reklamacji w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zaobserwowania wady wytworzonego produktu w okresie trwania gwarancji dla poszczególnych przypadków, podając typ reklamowanej folii/opakowania, nazwę produktu, grubość, ilość, nr zamówienia oraz opis wykrytej wady.

 

 1. Kupujący traci wszelkie prawa wynikające z tytułu gwarancji w przypadku nieprzechowywania folii lub opakowań foliowych w pomieszczeniach zadaszonych lub zadaszonych wiatach aby zapobiec zamoknięciu, zawilgoceniu, bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych, w odległości co najmniej 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych, w sposób zabezpieczający produkt przed działaniem czynników atmosferycznych.

 

 1. Podstawą do przyjęcia reklamacji, oprócz pisma reklamacyjnego, jest przestawienie dokumentów dostawy oraz próbek wadliwego towaru celem przeprowadzenia prób laboratoryjnych.

 

 1. W przypadku braku ww. dokumentów oraz zgłoszenia reklamacji po upływie okresu gwarancji – reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

 1. Reklamowany produkt do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być opakowany i zabezpieczona przed uszkodzeniami. Produkt nie może być zwrócony do firmy MarDruk sp. z o.o. sp. k. bez wcześniejszej informacji i pisemnej zgody dostawcy.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego

 

 1. Zamówienia realizujemy według poniższych  ilości z tolerancją:
  – przy zamówieniach do 300 kg +/- 25%;
  – przy zamówieniach od 300 kg do 1000 kg +/- 20%;
  – przy zamówieniach powyżej 1000 kg +/- 15%.

 

 1. W przypadku dostarczenia kupującemu towarów w ilościach mniejszych niż zamówione (różnica przekraczająca 10%), a wyprodukowanie brakujących towarów wiąże się z niewspółmiernie wysokimi kosztami, dostawca ma prawo do odstąpienia od produkcji i uzupełnienia niedoboru towarów przy następnym zamówieniu ze strony kupującego – zgodnym z otrzymaną ofertą.

 

 1. Dla folii, papieru oraz opakowań foliowych przyjmuje się wymiar z tolerancją +/- 2%. Wszelkie reklamacje związane z wymiarem folii, papieru lub opakowań foliowych mieszczącym się w granicach tolerancji nie będą uwzględniane.

 

 1. Finalny projekt graficzny, przygotowany do druku, musi zostać zaakceptowany przez kupującego. Dotyczy to w szczególności: poprawności rozmiarów grafiki, poprawności rozmieszczenia grafiki, poprawności kolorów użytych w projekcie, poprawności kodu kreskowego, poprawności wszystkich tekstów, poprawności rozmiaru i umiejscowienia fotokomórki oraz wszelkich innych elementów widocznych na projekcie przesłanym do akceptacji. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższych, zaakceptowanych przez kupującego elementów, nie będą uwzględniane.

 

 1. Kolory na ekranie monitora lub innego urządzenia służącego do wyświetlania obrazu, kolory na wydruku z drukarki oraz kolory na odbitce cyfrowej proof nie odzwierciedlają w 100% kolorów w druku fleksograficznym. Wszelkie reklamacje różnic w kolorach, dla wartości ΔE<3 od cyfrowej odbitki proof, nie będą uwzględniane. Dotyczy to również wydruku w którym wzorem kolorystycznym jest folia lub opakowanie foliowe uprzednio dostarczone przez kupującego.

 

 1. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie w stanie nieprzetworzonym. Uznanie reklamacji dokumentuje się fakturą korygującą.

 

 1. W myśl art. 559 Kodeksu Cywilnego dostawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w momencie dostarczenia towaru do kupującego.

 

 1. Sprawdzenie przez kupującego towarów w celu wykrycia widocznych wad polegających na uszkodzeniu towaru w opakowaniu jednostkowym odbywa się w dniu i miejscu dostawy.

 

 1. Kupujący nie ma prawa wstrzymywać się z zapłatą za towary reklamowane do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez dostawcę.

 

 1. Kupujący nie może uzależniać uznania reklamacji złożonej przez konsumenta od tego czy reklamację uzna sprzedający.

 

 1. Firma MarDruk sp. z o.o. sp. k. w ciągu 60 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji zawierającej komplet informacji identyfikujących towar zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji.

 

 1. W przypadku nieuznania reklamacji Kupujący może na własny koszt zlecić badania rozjemcze do niezależnego, posiadającego akredytację laboratorium lub nieakredytowanego – uzgodnionego przez obie strony. Pobór próbki musi być przeprowadzany w obecności przez przedstawiciela Dostawcy. Badania rozjemcze wykonane dla próbki produktu pobranej bez udziału przedstawiciela Dostawcy uznaje się za niewiarygodne.

 

 1. W razie uznania zgłoszonej przez Kupującego reklamacji za zasadną, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w spisanym przez Strony protokole, Kupujący może się domagać bądź wymiany we wskazanym w ww. protokole terminie wadliwych Towarów na Towary wolne od wad, bądź zwrotu wartości wadliwych Towarów, po uprzednim zwrocie tego Towaru do Dostawcy.

 

 1. W przypadku, jeżeli dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad nie będzie możliwe lub dostarczenie nowego towaru byłoby związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami, a strony nie uzgodnią obniżenia ceny wadliwych Towarów, Dostawca może zwolnić się z odpowiedzialności zwracając cenę uprzednio zwróconego wadliwego Towaru.

 

 1. Niezależnie od podstawy roszczeń Kupującego, w żadnym przypadku odpowiedzialność Dostawcy nie może przewyższyć łącznej ceny Towaru, z którym to roszczenie jest związane.

10. PRAWO DO ZWROTU DOSTARCZONEGO TOWARU

 1. Za towar w pojęciu handlowym uważa się folie w postaci nieprzetworzonej (nie pocięte, nie zadrukowane, nie laminowane). Nie podlegają zwrotom towary w stanie przetworzonym.
 2. Kupujący nie może żądać wymiany towaru jeżeli sprzedawca wykaże, że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru od producenta.
 3. Nie podlegają zwrotowi towary posiadające wady nieistotne tzn. nie mające istotnego wpływu na efekt końcowy który może być osiągnięty przy profesjonalnym jego przetworzeniu.

11. TAJEMNICA HANDLOWA

 1. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące umowy oraz jej wykonania stanowią tajemnicę handlowy Dostawcy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w’ inny sposób wykorzystywane przez Zamawiającego. Dotyczy to także informacji, o których Zamawiający dowiedział się przy okazji i w związku z zawarciem i wykonaniem umowy
 2. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji gospodarczych, ekonomicznych i technicznych. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z tych informacji jedynie w celu wykonania umowy.
 3. Powołanie się przez Zamawiającego w materiałach reklamowych, referencjach, publikacjach oraz innych podobnych materiałach, na kontakty gospodarcze z Dostawcą lub posługiwanie się w powyższym kontekście firmą lub znakiem towarowym Dostawcy wymaga jego uprzedniej pisemnej zgody.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I JURYSDYKCJA

 1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz każda Umowa będzie poddana, interpretowana, a także spory z nimi związane będą rozstrzygane, wedle przepisów prawa polskiego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980r. (Dz. U. z dnia 13 maja 1997r., Nr 45, poz. 286)
 2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu miały moc wiążącą.
 3. Wszelkie spory wynikające w jakikolwiek sposób w związku z Ogólnymi Warunkami oraz jakąkolwiek Umową zostaną poddane pod rozstrzygniecie polskiego sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.