Menu

(+48) 506 172 576 biuro@mardrukopakowania.pl

Dotacje Unijne – Przetargi

Wieprz, 9 maja 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Zamawiający:

MARDRUK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Plac Wolności 13, 23-400 Biłgoraj, NIP: 551-262-09-78, siedziba: Biłgoraj, ulica Plac Wolności 13

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MARDRUK” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego

lub istniejącego produktu na rynek zagraniczny przez Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

 

1.2 Opis Zamawiającego

Firma MarDruk Opakowania sp. z o.o sp. k. to drukarnia opakowań foliowych, która nieustannie rozwijając swoją innowacyjność, dba o potrzeby i wymogi Klientów w zakresie opakowań. Spółka stara się być na bieżąco w branży i ciągle poszukuje nowoczesnych rozwiązań i technologii. Oferuje także druk fleksograficzny, w tym druk fleksograficzny na folii oraz różnego rodzaju usługi, w tym perforacja folii (mikroperforacja oraz makroperforacja), składanie folii (półrękaw oraz rękaw foliowy). Dążeniem naszej firmy jest zapewnienie stuprocentowego zadowolenia Klientów poprzez trafne określenie ich oczekiwań i wymogów. Misja firmy to dbałość o najdrobniejsze detale, dokładne wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów oraz rynku i przede wszystkim spełnienie wszelkich wymogów i oczekiwań naszych Odbiorców.

 

1.3 Oczekiwania w zakresie realizacji usługi

Podstawowym oczekiwaniem Zamawiającego jest opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowych oraz istniejących produktów w zakresie druku opakowań foliowych na rynek zagraniczny przez Zamawiającego.

 

1.4 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 1. Internacjonalizacja MŚP – opisany w POPW (w ramach priorytetu inwestycyjnego 3b) oraz w SZOOP(w odniesieniu do działania) zespół procesów prowadzących do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) MŚP na nowy rynek zagraniczny.
 2. Model biznesowy internacjonalizacji – dokument będący produktem projektu realizowanego w ramach I etapu działania 1.2 PO PW, sporządzony zgodnie z standardem tworzenia modelu biznesowego internacjonalizacji, stanowiącym załącznik niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Panel Ekspertów (panel członków KOP) – członków KOP dokonujących wspólnej oceny merytorycznej danego projektu.
 4. Projekt – przedsięwzięcie, dotyczące realizacji usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji Zamawiającego.

 

 1. Zakres rzeczowy usługi

2.1 Szczegółowy zakres usług

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie nowego modelu biznesowego związanego

z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu na rynek zagraniczny przez Zamawiającego, w  szczególności model biznesowy winien zawierać:

1) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

2) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

3) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

4) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

5) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),

6) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe

i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

 

Ponadto w ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. a) Opracowanie i dostarczenie dokumentu „Model biznesowy internacjonalizacji” Zamawiającego w wersji elektronicznej (płyta DVD/CD) oraz papierowej.
 2. b) Udziału przez reprezentantów Wykonawcy w posiedzeniu Panelu Ekspertów.
 3. c) Wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym w szczególności takich jak:
 • oznaczenie dokumentacji związanej z projektem zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego,
 • dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dotyczącej wykonanych działań; archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu (m.in.: umowa na realizację usługi, dokumentacja finansowa) do dnia 31 grudnia 2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo; umożliwienie Zamawiającemu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanychz realizacją usług w ramach projektu, w tym do dokumentów finansowych.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI OKREŚLA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA – „Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji”.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wyczerpującego opracowania modelu biznesowego obejmującego szczegółowo wszystkie elementy wymienione w ww. dokumencie.

 

 • Wymogi co do zespołu odpowiedzialnego za realizację usług

Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi powinien liczyć co najmniej 2 osoby – dwóch ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie modelu biznesowego. Każdy z ekspertów winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w opracowaniu oraz skutecznym wdrażaniu modeli biznesowych internacjonalizacji. Doświadczenie eksperta badane będzie na podstawie przedłożonych

CV, stanowiących załącznik do oferty.

Oferent winien również udokumentować fakt dysponowania zespołem ekspertów – potwierdzeniem dysponowania danym ekspertem jest załączenie oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MARDRUK„ (wymagane jest odrębne oświadczenie dla KAŻDEGO załączanego CV ekspertów w ramach oferty).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Usługa powinna odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związkuz powyższym w trakcie realizacji usług winny być realizowane spotkania konsultacyjne,w których udział weźmie co najmniej dwóch ekspertów Wykonawcy w siedzibie Zleceniodawcy. Spotkania są elementem oceny merytorycznej oferty, w przypadku gdy Oferent uzna, iż nie są one konieczne wówczas uzyska 0 punktów w procesie oceny za spełnianie tego kryterium, jednaknie spowoduje to wykluczenia jego oferty z procesu oceny ofert. Wymagane jest, aby realizowane spotkania realizowane były przez co najmniej 12-ście godzin (w rozbiciu na dwa dni robocze,

  w spotkaniu ma brać udział co najmniej dwóch przedstawicieli Wykonawcy wskazanych

  w ofercie i spełniających wymogi dla ekspertów określone w niniejszym zapytaniu).

 2. Oferent winien przedstawić proponowany przez siebie do realizacji Plan realizacji usługi zgodnie z załączonym wzorem. Plan w szczególności odnosi się do:
  • Zakresu merytorycznego realizowanej usługi.
  • Harmonogramu realizowanej usług.

 

 1. Okres realizacji usługi

Usługa musi zostać zrealizowana w okresie wrzesień 2016 r. – luty 2017 r. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków. Oferent w ofercie może zaproponować inny termin realizacji usługi, jednak winien on mieścić się w ww. ramach czasowych.

 

4.Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:

 1. posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji usług doradczych polegającychna opracowaniu i skutecznym wdrożeniu nowych modeli biznesowych prowadzącychdo umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym w zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach docelowych). Wymagane jest udokumentowane poprzez okazanie stosownych referencji potwierdzających skuteczność ww. usług (od minimum 5 podmiotów) z okresu ostatnich 24 miesięcy liczonych od dnia złożenia oferty,
 2. współpracują z podmiotami zagranicznymi (organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami) operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy względem dnia złożenia oferty) na rynkach zagranicznych w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji. Wymagane jest udokumentowane poprzez okazanie stosownych dokumentów potwierdzających prowadzoną współpracę,
 3. dysponują co najmniej 2-osobową kadrą spełniającą wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 4. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązańw imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lubw stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

5.Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:

 1. Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego POLSKA WSCHODNIA 2014-2020.
 2. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowanew proces zarzadzania funduszami UE.
 3. Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalne jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach.W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbąo zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe (np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu).
 4. Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku opracowanego nowego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do wydelegowania swojego przedstawiciela do udziałuw posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.2 „INTERNACJONALIZACJA MSP” POPW.
 6. Każdy konsultant uczestniczący w realizacji usługi na etapie jej rozpoczynania będzie zobligowany do podpisania klauzuli poufności w zakresie tajemnic Zamawiającego. Klauzula poufności dotyczyć będzie również Wykonawcę. Konsekwencją złamania tej klauzuli będą kary finansowe dla konsultantów/Wykonawcy w wysokości: 5 tysięcy złotych (konsultant), 25 tysięcy złotych (Wykonawca).
 7. Do opracowanych dokumentów uwagi wnosić może Zamawiający – Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić model biznesowy internacjonalizacjio nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
 8. W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:
 • wynagrodzenie konsultanta,
 • opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych, raportów, formularzy itp.,
 • co najmniej kilkukrotny dojazd do Zamawiającego,
 • wydatki bieżące związane z pracą konsultantów – telefon, materiały biurowe itp.
 1. Po zakończeniu świadczenia usługi Wykonawca winien przedstawić model biznesowy internacjonalizacji dla Zamawiającego w 3 egzemplarzach wydrukowanych w kolorzei dostarczonych w twardej oprawie oraz w 3 wersjach elektronicznych na płycie DVD.
 2. Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty zawrze umowę warunkową z wybranym Wykonawcą. Minimalny zakres umowy warunkowej znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego. Umowa warunkowa przejdzie w umowę świadczenia usług w momencie podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 Polska Wschodnia „INTERNACJONALIZACJA MSP”. W sytuacji nie podpisania umowyo dofinansowanie umowa warunkowa w sposób automatyczny wygasa.
 3. Oznaczenie opracowanych materiałów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia.
 5. Wykonawca winien posiadać świadomość, iż konieczna jest gotowość do realizacji usługw terminach wskazanych w ofercie. W tym w kontekście należy również rozpatrywać konieczność realizacji zadań wykonywanych przez wykonawcę na rzecz innych podmiotów.

 

 1. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza  oferty następujące załączniki:

 1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
 2. CV osób dedykowanych do realizacji usługi wraz z referencjami potwierdzającymi spełnianie wymogów określonych dla ekspertów w niniejszym zapytaniu tj. każdy z ekspertów winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w opracowaniu oraz skutecznym wdrażaniu modeli biznesowych internacjonalizacji.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej oferciei deklarują swoje zaangażowanie w realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI MARDRUK” (wymagane jest odrębne oświadczenie dla KAŻDEGO załączanego CV ekspertów w ramach oferty).
 4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenie w realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i SKUTECZNYM WDROŻENIU nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tymw zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowychna rynkach docelowych) w ciągu OSTATNICH 24 MIESIĘCY. Załącznikiem do zestawieniasą referencje potwierdzające, że Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie

  w realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i skutecznym wdrożeniu nowych modeli biznesowych prowadzących do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej (w tym

  w zakresie poszukiwania nowych rynków docelowych i kluczowych partnerów biznesowych na rynkach docelowych). Wymagane jest udokumentowane poprzez okazanie stosownych referencji potwierdzających skuteczność w zakresie wdrożenia ww. usług (od minimum 5 podmiotów)

  z okresu ostatnich 24 miesięcy liczonych od dnia złożenia oferty. W referencjach Oferenci winni wykazać, iż kryterium jest spełnione w całości tj. winny uwzględniać co najmniej następujące elementy:

 • okres realizacji usługi,
 • informacja o skutecznym wdrożeniu opracowanego modelu biznesowego prowadzącegodo umiędzynarodowienia,
 • kraj/kraje, których dotyczył skutecznie wdrożony model biznesowy prowadzącydo umiędzynarodowienia.
 1. Dokumenty potwierdzające udział/współpracę Oferenta z co najmniej jedną organizacją/instytucją lub sieciami współpracy międzynarodowej na rynkach zagranicznych. Podmioty te muszą prowadzić działalność i rezydować tj. mieć siedzibę lub oddział przez okresco najmniej 12 miesięcy na rynkach zagranicznych, w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji. Zakres współpracy należy udokumentować (zaświadczenie /umowao współpracy/inne dokumenty potwierdzające realną współpracę z danym podmiotem).
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentema Zamawiającym.
 3. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu.

 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

W sytuacji gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia wymogi określone w niniejszym zapytaniu Oferta taka zostanie ODRZUCONA. Przykładowo: jeśli referencje dla Oferenta nie będą wskazywały okres realizacji usługi oznaczało to będzie nie spełnienie wymogów (brak możliwości weryfikacji czy wymogi te zostały spełnione w ostatnich 2 latach), jeśli referencje dla Oferenta nie będą wskazywały faktu skutecznego wdrożenia produktów czy usług

w ramach opracowanego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia oznaczało

to będzie nie spełnienie wymogów (brak możliwości weryfikacji czy doszło do skutecznego wdrożenia modelu biznesowego).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania treści oferty czy załączników – kryteria oceny będą dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły.

 

 1. Kryterium wyboru ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Wybór oferty:

 1. Cena –64 punkty
 2. Ilość przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych – 36 punktów

 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena danej oferty = A+B

 

Ad. A Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

A = (najniższa zaproponowana cena / cena badanej oferty) x 64

 

Ad. B Kryterium zostanie ocenione wg następującego wzoru:

Ocena = B , gdzie: 6 punktów za każde zrealizowane spotkanie konsultacyjne (spotkanie ma trwać

co najmniej 12-ście godzin (w rozbiciu na dwa dni robocze, w spotkaniu ma brać udział co najmniej dwóch przedstawicieli Wykonawcy wskazanych w ofercie i spełniających wymogi dla ekspertów określone

w niniejszym zapytaniu).

Ocena punktowa:

– 1 spotkanie 12-sto godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 6 punktów,

– 2 spotkania 12-sto godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 12 punktów,

– 3 spotkania 12-sto godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 18 punktów,

– 4 spotkania 12-sto godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 24 punkty,

– 5 spotkań 12-sto godzinne z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 30 punktów,

– 6 i więcej spotkań 12-sto godzinnych z dwoma przedstawicielami Wykonawcy – 36 punktów.

 

 1. Sposób przygotowania i składania ofert
 2. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
 3. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego,
 4. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
 5. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane,
 6. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana,
 7. oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
 8. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

 

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO W RAMACH PROJEKTU „INTERNACJONALIZACJA  JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY MARDRUK”.

 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 17.05.2016r., do godz. 12.30 w siedzibie firmy MARDRUK: Biłgoraj ulica Plac Wolności 13. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt: e-mail: marcin@mardrukopakowania.pl

 

 1. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa MARDRUK oraz dostarczona do 3 podmiotów biorących udział w  postępowaniu.
 • Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Załączniki:
 2. Wzór formularza ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
 4. Wzór planu realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu.
 6. Minimalny wymagany zakres umowy
 7. „Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji”.
 8. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi, iż wiedzą one o składanej ofercie i deklarują swoje zaangażowanie w realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji.